Level 3

Pronoun and Their Types

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cnq4aVEmpPU[/embedyt]

Preposition

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ss_ywbgPHQc[/embedyt]

Preposition and its types

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XAuMQz3cQpA[/embedyt]

Nouns and Their Types

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QUUsTZk9ZHk[/embedyt]

Interjection

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=A1VtM_n5HTo[/embedyt]

Adverb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=E8iJY9gh594[/embedyt]

Adjective and Its Types

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5zXWd5ooQes[/embedyt]